Senet

 

1416 SAYILI KANUN UYARINCA MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN RESMİ-BURSLU STATÜDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİN İMZALAYACAKLARI YÜKLENME SENEDİ İLE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

 

(YÜKLENME SENEDİ / TAAHHÜTNAME)

 

(İşbu yüklenme senedi içinde geçen “MEB” kısaltması Millî Eğitim Bakanlığını ifade eder.)

 

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere  Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Millî  Eğitim  Bakanlığı tarafından (1) …………………………………………………………………… kadrolarına atanmak üzere  (2) ………………………………………………………………………………………………………………….. alanında      (3) …………………………………………… öğrenimi görmek üzere 4) …………………………………………………………………. gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulünü ve işbu resen yüklenme senedi hükümlerinin her ne suretle olursa olsun tarafımdan ihlâl edilmesi halinde, bu yüklenme senedinde yazılı müeyyidelerin hakkımda aynen ve tamamen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatımı beyan ederim.

Yukarıda yazılı maksatla gönderilecek olduğum ülkelerde ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile öğrenim plânıma göre yapacağım öğrenimimi tamamladıktan sonra yurda dönmeyi ve döndükten sonra adına öğrenim gördüğüm yükseköğretim kurumu, kamu kurum veya kuruluşunda yurt içinde okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerimin yapıldığı öğrenim süresi kadar, yurt dışında okul ödemeleri ve/veya aylık burs ödemelerimin yapıldığı öğrenim süresinin iki katı kadar mecburî hizmet yapmak üzere görev almayı, atamam gerçekleştirilene kadar geçici süre ile MEB merkez veya taşra teşkilâtına atanmayı ya da adına öğrenim gördüğüm yükseköğretim kurumu, kamu kurum veya kuruluşunda atandıktan sonra MEB’in mecburî hizmetimi devredeceği diğer bakanlık, genel müdürlük, kurum veya kuruluşlarda ve bunların göstereceği yerlerde bütün şartlarına uyarak şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

Bu yüklenme senedini zincirleme kefil ve ortak zincirleme borçlu sıfatıyla MEB tarafından muteber sayılacak iki şahsın kefaletine bağlamayı, ayrıca öğrenim için gönderileceğim ülkeye hareket tarihinin tespitinden önce ve MEB‘ce lüzum görülmesi ve başlama tarihi ile süresinin tarafıma bildirilmesi ve Türkiye’de yapılacak yabancı dil hazırlık kurslarına katılmam halinde, kursa katıldığım kurumun ve MEB’in koyacağı bütün kurallara (devam-devamsızlık, disiplin, sınav, v.b.)  aynen uymayı ve yurt içinde geçecek olan bu sürenin aynen mecburî hizmetime, bu süre zarfında benim için yapılan masraf ve her türlü ödemelerin de borcuma aynen ekleneceğini aşağıda yazılı hususlarla birlikte şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

 

 1. ÖĞRENİM SÜRESİNDE VE SONRASINDA:
 2. Bakanlıkça dil öğrenimim için;
 3. Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen dil kurslarına katılmam gerektiği takdirde; kursun kurallarına uymadığım ve devam edeceğim dil kursu sonunda esas öğrenimim için Bakanlıkça uygun görülen bir yükseköğretim kurumuna kabul alamadığım,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen dil kurslarına kendi isteğimle katılmamam veya katılmama gerek olmaması halinde birlikte burs almaya hak kazandığım emsallerimin esas öğrenime başlayacağı dönem için Bakanlıkça uygun görülen bir yükseköğretim kurumuna kabul edilmediğim,
 5. Öğrenim göreceğim ülkenin eğitim dilinin yurt içinde düzenlenen dil kurslarında öğretilme imkânı bulunmadığı takdirde Bakanlıkça yurt dışına gönderileceğim dil kursu sonunda gerekli başarıyı göstererek esas öğrenim için Bakanlıkça uygun görülen bir yükseköğretim kurumuna kabul edilmediğim,
 6. Yabancı dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimim için ilgili Yönetmelikte belirtilen sürelere uymadığım,
 7. Öğrenimimi kesintisiz ve başarıyla sürdürmek için yoğun çaba harcamadığım ve öğrenim plânıma göre tamamlamadığım,
 8. Öğrenimimin gerektirdiği aşamalarda (yabancı dil, yüksek lisans, doktora ) okullara zamanında başvurmadığım için zaman kaybına sebep olduğum, esas öğrenime başladığım tarihten itibaren Yönetmelikte belirtilen 2 aylık süre içerisinde öğrenim planı taslağını düzenleyerek yurt dışı temsilciliğine sunmadığım, yurt dışında yaptığım akademik çalışmaları her üç ayda bir yurt dışı akademik danışmanıma imzalatarak yurt dışı temsilciliğine ve adına öğrenim gördüğüm kuruma sunmadığım, her eğitim-öğretimyılı sonunda öğrenim yaptığım okulumdan alacağım öğrenim durumumu belirten imzalı belgeyi yurt dışı temsilciliğine göndermediğim veya yurt dışı temsilciliğince her sorulduğunda öğrenim durumumun bildirilmesi gerektiği hususunda okuluma gerekli talimatı vermediğim,
 9. Hangi nedenle olursa olsun yurt dışı temsilciliği ile ilişiğimi kestiğim, yurt dışı adresimde meydana gelen değişiklikleri bildirmediğim, yazılarını cevapsız bıraktığım, iki aya kadar olan dönem tatillerinde yurt dışı temsilciliğine yazılı olarak bilgi vermediğim, amacı ne olursa olsun iki ayı geçen izinlerde yurt dışı temsilciliğinin bilgisi ve MEB’in izni olmadan öğrenim gördüğüm ülke, şehir ve okuldan ayrıldığım veya izinli ayrılışlarımda gidiş ve dönüş tarihlerimi yurt dışı temsilciliğine bildirmediğim,
 10. Tezimle ilgili araştırma yapmak için izin verildiğinde araştırmalarımı kapsayan geniş raporumu MEB’e ve yurt dışı temsilciliğine zamanında göndermediğim,
 11. Kendi isteğimle öğrenimimi bıraktığım,
 12. Başka bakanlıklar ve kurumlar adına geçtiğim veya MEB ya da adına öğrenim gördüğüm yükseköğrenim kurumu, kamu kurum veya kuruluşunun izni dışında öğrenim yerimi ve alanımı değiştirdiğim,
 13. Okumakta olduğum okuldan MEB tarafından kabul edilmeyen sıhhî sebepler veya başka sebeplerle ayrıldığım,
 14. Kanun, tüzük, yönetmeliklerde ve öğrenim plânında yazılı sertifika, terfi, yeterlik ve mezuniyet sınavlarına girmediğim

veya devamsızlığım yahut cezalı bulunmaklığım yüzünden girmediğim veya girip de başaramadığım ve diplomamı alamadığım,

 1. İlgili Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde ve öğrenim plânında yazılı hususlar ile MEB, yurt dışı temsilciliğinin emirlerine uymadığım, yasal veya inzibati cezaları gerektiren hareketlerim dolayısıyla MEB’in kararı ile yurda çağrıldığım,
 2. MEB’ce öğrenim plânımın, plânımda belirtilen ders ve dönemlerinin veya öğrenim alanımın veyahut öğrenimde bulunduğum ülkenin değiştirilmesini kabul etmediğim,
 3. MEB’in iznini almadan mecburi hizmet veya herhangi bir yükümlülük karşılığı (para ödülleri ve karşılıksız burs/asistanlık ücreti hariç) yabancı veya yerli bir kuruluştan burs aldığım,
 4. Öğrenimde bulunduğum sürede gerek öğrenimde bulunduğum ülke mevzuatına gerek Türkiye Cumhuriyeti kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarına, milletlerarası sözleşme ve anlaşmalara gerekse bu yüklenme senedi hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerde bulunmam durumunda yurda geri çağrılabileceğimi, bu durumda veya söz konusu fiil ve hareketlerim sebebiyle resmî makamlar tarafından Türkiye’ye öğrenimimi tamamlamam gereken süreden önce iadeye mecbur edildiğim veya bulunduğum ülke kanunlarına göre suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı hakkımda mahkûmiyet kararı verildiği takdirde, hakkımda işbu yüklenme senedinde yazılı müeyyidelerle birlikte mevzuatımızın icap ettirdiği hukukî ve cezaî takibatın icrasına muvafakat etmediğim,
 5. Öğrenimimi tamamladığım tarihten itibaren kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan 2 (iki) aylık süre içerisinde yurda dönerek görev talebinde bulunmadığım,
 6. Verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtla kabulden kaçındığım,
 7. Mecburî hizmetimi ifa etmek için başvurmadığım veya atanmam için gerekli belgeleri tamamlamadığım veya mecburî hizmet yükümlülüğüm bitmeden görevden ayrıldığım, mecburi hizmetimi ifa ettiğim yükseköğrenim kurumu, kamu kurum veya kuruluşunu izinsiz değiştirdiğim veya adına öğrenim gördüğüm yükseköğrenim kurumu, kamu kurum veya kuruluşunu değiştirdiğim ya da memuriyetten ihraç edildiğim,
 8. Bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilinceye kadar MEB tarafından atandığım bir görevde çalışırken mecburî hizmetimin yükseköğretim kurumlarından birine devredilmesi halinde görevimden ayrılarak ilgili yükseköğretim kurumundaki görevime başlamadığım veya ihtirazi kayıtla kabulden kaçındığım takdirde; MEB tarafından benim için yapılmış bütün masrafları, masrafın yapıldığı para cinsinden ödemeyi, Türk Lirası cinsinden yapılmış harcamaları %50 fazlası ve yasal faiziyle birlikte, fiilen döviz olarak yapılmış her türlü masrafları aynı döviz cins ve miktarı üzerinden yasal faizi ile birlikte tahsilat tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden hesap edilecek Türk Lirası cinsinden MEB ve/veya Hazine emrine nakden ve def’aten ödeyeceğimi; bu yüklenme senedinin tanziminden itibaren Türkiye’de bu yüklenme senedinin icabı olan mecburî hizmetimin ifası sırasında inzibatî veya cezaî yollardan meslekten/memuriyetten muvakkaten veya daimi olarak ihraç edildiğim, müstafi addedildiğim veya görevden uzaklaştırıldığım ya da istifa suretiyle ayrıldığım takdirde eksik kalan mecburî hizmet süremle orantılı olarak müfredatı yukarıda belirtilen bütün istenenleri yine yukarıda tespit edilen hukukî esaslarla kayıtlı olmak şartıyla nakten ve def’aten ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

 

 1. B) DİĞER HUSUSLAR:
 2. 1.Öğrenimde bulunduğum ülkenin veya öğrenim alanımın değiştirilmesi, mecburi hizmetimi ifa edeceğim kurumda göreve başlamamam, mecburi hizmetimi tamamlamadan görevden ayrılmam, istifa etmem, memurluktan ihraç edilmem vb. hallerde de vermiş olduğum bu yüklenme senedi hükümlerinin geçerli olduğunu; para miktarı ve cinsi gibi senet değişikliği gerektiren durumlarda yüklenme ve kefalet senetlerini bu duruma göre değiştirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

2.MEB tarafından gerekli görülen vizeyi almayı, MEB’in gerekli görmesi halinde vize statüsünde istenen değişikliği yapmayı ve MEB’in vize ile ilgili bütün kurallarına uymayı taahhüt ederim.

 1. 3. MEB’in izni olmadan öğrenim sonu stajıma başlamamayı taahhüt ederim.
 2. 4. Bu öğrenim ve mecburî hizmet taahhüdümle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan tüm kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymayı ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermeyi kabul ve taahhüt ederim.
 3. 5. Askere alınmam halinde askerlikte geçirdiğim sürenin mecburî hizmet süresinden sayılmayacağını, terhisimden sonra en geç 30 gün içinde MEB’e yazılı olarak başvurmak suretiyle görev isteyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
 4. 6. Bu yüklenme senedinden doğacak borç ve hesaplar için MEB’in kayıt ve defterleri geçerli olup “Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193 üncü maddesi gereğince” esas ve delil olarak kabul edilecek ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır.

7.Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim;  (5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. dir. Benim ve kefillerimin adresimizdeki değişiklikleri taahhütlü mektupla derhal MEB’e bildirmeyi, bildirmediğim takdirde yukarıdaki adrese yapılan bütün tebligatın şahsıma yapılmış sayılacağını eşit koşullar altında ve özgür iradem ile imzaladığımı yukarıdaki hususlarla birlikte kabul ve taahhüt ederim.

 

 

Taahhüt Edenin:                              Taahhüt Eden

                       (Borçlu)

TC Kimlik Numarası  :

 

Adı Soyadı              :     İmza

                                                                          ….. / ….. / 20…

Doğum Tarihi ve Yeri :

 

Baba Adı                      :

 

Anne Adı                      :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1416 SAYILI KANUN UYARINCA MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN RESMİ-BURSLU STATÜDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİN İMZALAYACAKLARI YÜKLENME SENEDİ İLE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

 

(KEFALET SENEDİ)

 

1416 sayılı Kanuna göre  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (6) ……………………………………………………………………… kadrolarına atanmak üzere yurt dışına gönderilen (7) ……………………………………………………………………….. tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiş olan (8) ………………………………………………………………………. Noterliğince tanzim ve tasdik edilmiş (9)…………………………………. tarihli ve …………………………. sayılı Yüklenme Senedini okuyarak münderecatını aynen kabul ettiğimizi, söz konusu yüklenme senedine göre adı geçen öğrencinin öğrenim yeri, öğrenim kurumu, öğrenim alanı, öğrenim planı, staj vesair hususlarda öğrenime başlamadan veya öğrenimi sırasında Milli Eğitim Bakanlığının göreceği lüzum üzerine yapılacak değişikliklere şimdiden muvafakat ettiğimizi ve bu hususta ayrıca muvafakatımızın alınmasına lüzum olmadığını ve söz konusu yüklenme senedinin herhangi bir şartının ihlalinden sorumlu olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.

 

Taahhüdün   ihlali     halinde,    adı  geçen  öğrenci   için  yapılan bütün masrafların (10)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..(11)(……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) kadar olan kısmını ve ayrıca bunların her birisi için taahhüdün ihlal edildiği tarihten itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecek yasal faiz ve vergilerini de kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla her birimizin borcun tamamından  müteselsilen sorumlu olduğumuzu ve MEB ya da adına öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumu, kamu kurum veya kuruluşu tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve asıl borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın derhal ve def’aten ödeyeceğimizi, paraya taahhüdün ihdas tarihinden itibaren ve cari yıllık faiz yürütülmesini, ödemediğimiz takdirde talep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcumuzun ayrıca yasal faize tabi tutulmasını, bize yapılacak tebligata esas olan ve kefaletnamede yazılı adresimizde  olacak değişikliği Milli Eğitim Bakanlığına vaktinde taahhütlü olarak bildirmediğimiz takdirde aşağıdaki adresimize yapılan bütün tebligatı şahsımıza yapılmış olarak kabul ettiğimizi ve bu yüklenme senedi ile kefaletnameden doğacak ihtilafların hallinde Ankara Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER (2 KİŞİ)

 

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Doğum Tarihi ve Yeri :

Baba Adı :

Kefilliğin Türü :

Kefalet Tarihi :

Kefalet Miktarı :

Mesleği :

Kurum Sicil Numarası :

Emekli Sicil Numarası :

İş Adresi :

Ev Adresi :

Tebligat Adresi :

Açıklama : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

İmzası :

 

 

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Doğum Tarihi ve Yeri :

Baba Adı :

Kefilliğin Türü :

Kefalet Tarihi :

Kefalet Miktarı :

Mesleği :

Kurum Sicil Numarası :

Emekli Sicil Numarası :

İş Adresi                                :

Ev Adresi :

Tebligat Adresi :

Açıklama : ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

İmzası :

TR